Ravneberghaugen 125 år

Nytt dagrehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter

Ravneberghaugen starter opp med et nytt dagtilbud for pasienter med hjerte/ lungelidelser fra uke 16. Dette tilbudet går over 4 uker med oppmøte 3+2+3+2 dager, – til sammen 10 dager.

Tilbudet er 5 timer pr dag fra 9.00 -14.00 med ulike gruppeaktiviteter og individuell oppfølging.

Tilbudet inneholder ulike aktiviteter hentet fra vår store «verktøykasse»:

 • Tverrfaglig kartlegging ved bruk av standardiserte verktøy.
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan med mål og delmål etter SMART modellen. Målene settes med utgangspunkt i pasientens ønsker, ressurser og behov.
 • Individuelt tilpasset trening under veiledning for å redusere frykt for trening/aktivitet, og for å bedre funksjonsnivå, – eksempelvis styrketrening, bevegelighetstrening, kondisjonstrening, balansetrening og avspenning.
 • Turer i tilrettelagte turløyper.
 • Deltakelse i ulike aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring eksempelvis, bueskyting, kubb og andre utendørs og innendørs fritidsaktiviteter.
 • Undervisning og veiledning med mål om å øke helsekompetanse og mestring av livssituasjon, sekundærforebygging og kontroll av risikofaktorer: Eksempelvis: Livsstilsendring, Kosthold og ernæring, Søvn, Fatigue, Aktivitetsregulering og /eller Energiøkonomisering.
 • Hverdagsmestring.

Søknad sender fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering på Nesttun.

Egenandelen er kr: 163 pr dag. Dette inkluderer 2 måltider, – en lett frokost og lunsjbuffe.

Trenger dere mer informasjon er det bare å kontakte oss på: 56570400/44.

VELKOMMEN!

Informasjon om kreftrehabiliteringstilbudet på Ravneberghaugen vår og sommer 2024

Rehabiliteringstilbud til deg som har gjennomgått kreftbehandling.

Mestringsgruppen er et gruppebasert tilbud med individuell oppfølging:

 • Vi har et døgntilbud (3 uker) med oppstart i uke 18, 25 og uke 31 i 2024.
 • Vi har et 4 ukers dagtilbud med oppstart i uke 20, hvor en deltar 3 + 2 + 3 + 2 dager pr uke, – til sammen 10 dager.

Kriterier for deltagelse:

 • Det er gått 3 måneder eller mer siden avsluttet primærbehandling
 • Det er ikke lenger enn 5 år siden avsluttet primærbehandlingen
 • Du er i yrkesaktiv alder
 • Du er motivert for aktiv deltagelse i programmet

Tilbudet består av:

 • Tverrfaglig spesialisert rehabilitering.
 • Individuell oppfølging og veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
 • Medisinsk oppfølging av lege.
 • Gruppebasert individuell tilpasset trening/aktivitet: ulike treningsgrupper, bassengtrening, avspenning, turgruppe, uterehabilitering og fellestrim.
 • Undervisning i relevante tema som kost/ ernæring, mindfulness, aktivitetsregulering, fatigue, Selvbilde-, kropp og seksualitet, samt hverdagsmestring med psykolog.
 • Ulike kunst- og kulturaktiviteter
 • Rekreasjon og turer i vakker natur
 • Digital oppfølging 6-12 uker etter opphold

Målet er at deltagerne skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Dersom du har gjennomgått kreftbehandling, men ikke oppfyller disse kriteriene har Ravneberghaugen tilbud i LØFT-gruppen. Tilbudet på Arbeidsrettet rehabilitering inkluderer også kreftpasienter som har arbeid som mål.

Deltagere kan søkes inn til Ravneberghaugen enten via fastlegen til Regional vurderingseining for rehabilitering eller via henvisning direkte fra helsepersonell i Spesialisthelsetjenesten.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om Ravneberghaugen, søknadsprosess og tilbudene våre på telefon: 56570400/ 44

Ny avtale med Helse Vest fra 1.april.2024

Vi er så glad for at avtalen med Helse Vest på spesialiserte rehabiliteringstjenester er i havn. Ravneberghaugen vil være klar til å levere de tjenestene vi allerede har i dag og samtidig levere nye tilbud innenfor Lungerehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering.

Vårt mål innenfor Arbeidsrettet rehabilitering er at deltageren skal få hjelp til å mestre sin helsetilstand, styrke sin arbeidsevne og øke sine muligheter for deltagelse i arbeidslivet.

Tilbudene vi skal levere fra 1.4.24 er både på dag- og døgn. På Ravneberghaugen jobber vi ut fra en biopsykososial forståelsesmodell, og benytter kunnskapsbaserte metoder i behandlingen. Brukermedvirkning, ressursorientert tilnærming og individuelle tilpasninger står sentralt, og pasientens egne mål for rehabiliteringen er styrende for valg av tiltak. Vi har en kognitiv og mestringsorientert tilnærming i tilbudene vi gir og følger fagspesifikke prosedyrer for den enkelte delytelse/ diagnosegruppe.

Etter hvert som tilbudene tar form vil vi oppdatere nettsidene våre.

 

 

Vi gratulerer vår kollega, ergoterapeut Silje, med vel gjennomført mastergrad

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskingsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Master i kunnskapsbasert praksis gir kunnskap om korleis ein:

 • Reflekterer over praksis
 • Stiller presise spørsmål
 • Søker etter og vurderer kvaliteten på forskingsbasert kunnskap
 • Nyttar og set i verk forskingsbasert kunnskap
 • Evaluerer endringar i praksis

Dette er ferigheiter ein treng for å jobbe kunnskapsbasert, ta kunnskapsbaserte avgjersler, drive kontinuerleg betringsarbeid i praksis og halde seg fagleg oppdatert innanfor sitt fagfelt. Samfunnet er i rask endring og det er viktig å kunne følge med på utviklinga i faget sitt, og kunne omstille seg raskt for å bidra til vidareutvikling av helse-og omsorgstenestene (www.hvl.no).

 

Påskeopphold på Ravneberghaugen?

Vi tilbyr påskeopphold for egenbetalende gjester fra 4. – 11. april 2023.

Pris: kr 2500 pr døgn som innbefatter:

 • Enerom og trivelige fellesrom med tv/dagligstuer
 • Fire innbydende og smakfulle måltider pr dag
 • Fellestrim og turer i nydelige turløyper
 • Sosialt og trivelig fellesskap med ulike aktiviteter

Et slikt påskeopphold er for deg som er selvhjulpen og ikke trenger bistand til dagliglivets aktiviteter.

Ta gjerne kontakt på telefon: 56 57 04 44/ 00 for nærmere informasjon og bestilling.

Velkommen!

Vi gratulerer vår kollega, psykomotorisk fysioterapeut Camilla, med vel gjennomført mastergrad

Hun har nylig presentert sin oppgave «Den usynlege kroppen», for fagavdelingen på Ravneberghaugen. Hun belyser kompleksiteten hos en pasient med sammensatte helseplager og samhandlingen i hjelpeapparatet. Et høyaktuelt tema for alle som er interessert i og som jobber med kompleks rehabilitering. Les mer her…

Rehabilitering etter Covid-19

Mange pasienter sliter med ettervirkninger etter å ha gjennomgått Covid 19 (Korona) infeksjon. Vi tilbyr nå tverrfaglig rehabilitering til pasienter som sliter med ettervirkninger etter Covid-19. Det tverrfaglige teamet består av legespesialist, psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi tilbyr rehabilitering uavhengig av alvorlighetsgrad og uavhengig av om pasienten har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen.

Målet med rehabiliteringsoppholdet vil være å bedre funksjon, øke livskvaliteten, mestre hverdagen og livssituasjonen og få økt kunnskap om egen helse. Under rehabiliteringsoppholdet vil vi ta utgangspunkt i dine mål, ressurser og utfordringer, og tilpasse rehabiliteringen til dette.

Multisenterstudien RehabNytte.

Dei omlag 60 private rehabiliteringsinstitusjonane står for over halvparten av all tverrfagleg spesialisert rehabilitering i Noreg. Frå juni 2018 har Ravneberghaugen vore med i FoU-nettverket for private rehabiliteringsinstitusjonar. Dette nettverket har til hensikt å vere ein arena der ein kan dele og bygge fagleg kompetanse, og består i dag av 22 private rehabiliteringsinstitusjonar frå alle helseregionane.

I 2017 tok FoU-nettverket initiativ til multisenterstudien «RehabNytte». Totalt 17 private rehabiliteringsinstitusjonar har inkludert over 4000 pasientar til studien. Studien er leda av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), med Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsretta rehabilitering (NKARR) som bidragsytar. Formålet med studien er å undersøke effekt av rehabilitering. I tillegg ser studien på måleeigenskapar ved utfallsmål, nytte av kvalitetsindikatorar og brukarmedverknad i rehabilitering. Resultata frå studien vil auke kunnskap om kva nytteverdi spesialisert rehabilitering har for samfunnet.

På Ravneberghaugen var det totalt 203 pasientar som deltok i studien. Etter 3 månader svarte 80% av våre pasientar at dei har oppnådd eit eller fleire mål som følgje av rehabiliteringa, 71% seier dei har fått betre fysisk, psykisk og/eller sosial funksjon, og 69% svarer at dei har fått betre livskvalitet. Etter 1 år er trenden framleis at dei fleste kjenner seg betre enn ved starten av rehabiliteringsoppholdet. Desse tala viser oss at det tilbodet me gir på Ravneberghaugen gjer ein forskjell for mange av pasientane våre. Tusen takk til alle som har deltatt, det betyr mykje for oss!