Faglig kompetanse

På Ravneberghaugen har vi et tett tverrfaglig samarbeid. Fagmiljøet består av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog. I tillegg bidrar hjelpepleiere, aktivitør og miljøterapeut i det tverrfaglige samarbeidet.

Legespesialist

Legen har et overordnet ansvar for at den medisinske aktiviteten er i tråd med myndighetenes krav til medisinsk forsvarlige tjenester og til gjeldende lovverk. Legen er en sentral medspiller i opplegg og gjennomføring av den enkelte pasient sitt rehabiliteringsforløp.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten foretar funksjonsvurdering og utarbeider et behandlingsopplegg der aktive behandlingsformer blir vektlagt. Fysioterapeuten følger deg opp individuelt og i ulike grupper. Det er viktig at du kan videreføre behandlingstiltakene etter oppholdet hos oss; enten på egenhånd, i samarbeid med kommunehelsetjenesten eller andre aktører.

Sykepleier

Sykepleier observerer, kartlegger og ivaretar dine grunnleggende behov. I tillegg til de sykepleiefaglige oppgavene deltar sykepleier i ulike gruppeaktiviteter, undervisning og veiledning. Ved behov for videre oppfølging, kan sykepleier ta kontakt med kommunehelsetjenesten eller andre aktuelle aktører før utskrivelse fra oss.

Ergoterapeut

Ergoterapeuten gir tilbud til pasienter som har vansker med, eller står i fare for å få vansker med å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapeuten foretar kartlegging og trening av ADL-funksjoner, har individuell oppfølging, samtaler, ulike gruppetilbud og undervisning. Ergoterapeuten vurderer behov for hjelpemidler og formidler kontakt med ergoterapeut i kommunehelsetjenesten ved behov.

 

Psykolog

Psykologen tilbyr temasamlinger i ulike grupper, basert på prinsipper fra Mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Klinisk ernæringsfysiolog

Alle pasienter ved Ravneberghaugen får tilbud om undervisning innen «Kosthold og helse» med klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsfysiologen samarbeider tett med vårt produksjonskjøkken for å utvikle en helsefremmende meny.

 

Andre yrkesgrupper

Aktivitetspedagog

Aktivitetspedagogen tilrettelegger for sosiale aktiviteter og skal være en bidragsyter til at du kan delta sosialt i nærmiljø og samfunn. Aktivitetspedagogen deltar i ulike grupper og undervisning på dagtid og legger opp et program med ulike (kulturelle) aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene.

Hjelpepleiere

Hjelpepleier bistår deg for å ivareta dine grunnleggende behov, er tilgjengelig i miljøet og ved måltider. Hjelpepleier tilrettelegger slik at du kan benytte dine iboende ressurser under rehabiliteringsoppholdet.

Miljøterapeut

Miljøterapeuten gjennomfører helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak, og bidrar til å styrke det sosiale nettverket ditt under rehabiliteringsoppholdet.

Helsesekretær

Helsesekretæren har sin arbeidsplass i ekspedisjonen. Hun tar imot nye pasienter og er behjelpelig underveis i oppholdet med ulike praktiske ting.