For helsepersonell

Ravneberghaugen har lang erfaring innen rehabilitering av pasienter med muskel-skjelettlidelser, skader, hjertelidelser, lungelidelser, kreft og arbeidsrettet Rehabilitering. Vi tilbyr et tverrfaglig rehabiliteringsopphold for disse pasientgruppene på spesialisthelsetjenestenivå. Spesialisert rehabilitering er for de pasientgrupper som har sammensatte komplekse sykdomsbilder og som kan profilere på et intensivt opplegg over en 2-3 ukersperiode.

Vi har avtale med Helse Vest på 31 døgnplasser innen ulike diagnosegrupper muskel-skjelettlidelser, revmatologi, skader, hjertelidelser (alle faser), lungelidelser, kreft og arbeidsrettet rehabilitering.

Vi har avtale med Helse Vest på 14 dagrehabiliteringsplasser til pasienter/ deltagere på alle ytelsene vi gir døgnbehandling til.

Kartleggingsopphold: Vi tilbyr et 5 dagers kartleggingsopphold innen ytelsene: Hjerte, Muskel/ skjelett og Arbeidsrettet rehabilitering.

Alle pasienter/ deltagere får tilbud om digital oppfølging.

Henvisning av pasienter til spesialisert rehabilitering på Ravneberghaugen

Pasienter henvises direkte fra sykehus dersom de er inneliggende eller via søknad til Regional vurderingseining for rehabilitering gjennom fastlegen eller privat avtalespesialist.  Se videre informasjon under: Søk om opphold.

Henvisninger blir vurdert i henhold til pasientrettighetsloven. Vurdering av pasientens rettighet er enten foretatt av den regionale vurderingsenheten eller fra det enkelte sykehus som pasienten kommer fra.

Pasienter som overføres fra sykehus må være tilstrekkelig utredet og medisinsk stabile før  de overføres til rehabilitering. Kreftpasienter må være ferdig med behandling før de søkes inn til rehabilitering.

Pasienter fra andre helseregioner skal tas inn etter de samme inntakskriterier som gjelder for pasienter fra Helse Vest.

Avtale med Helse Vest RHF

Helse Vest RHF har i henhold til Lov om Spesialisthelsetjeneste §2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregion Vest. Dette omfatter også ansvar for at det tilbys og ytes nødvendig og spesialisert rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten. For å oppfylle denne delen av  «sørge for» ansvaret inngår Helse Vest også avtale med private leverandører og har dermed inngått avtale med Ravneberghaugen.

Forløpet i et rehabiliteringsopphold på Ravneberghaugen

FOR PASIENTER FRA SYKEHUS:

 • Innkomstsamtale med sykepleier
 • Samtale og funksjonsundersøkelse av fysioterapeut
 • Samtale med ergoterapeut ved behov
 • Samtale med og oppfølging av lege ved behov
 • Tverrfaglig innkomstsamtale og kartlegging av mål
 • Utforming av individuell behandlingsplan /rehabiliteringsplan
 • Blodprøvetaking
 • Sårbehandling
 • Hjelp til smertelindring
 • Hjelp til å administrere medisiner ved behov
 • Kostholdsveiledning
 • Psykisk støtte/motivasjon
 • Tilrettelagt individuell fysioterapi
 • Veiledning i egentreningsprogram
 • Daglig fellestrim
 • Turgrupper
 • Terapibasseng
 • Undervisning om ulike aktuelle tema
 • Tilbud om ulike kreative aktiviteter
 • Avspenning
 • Sosial deltagelse på ulike musikk- og kulturarrangementer
 • ADL-trening og tilrettelegging av aktiviteter
 • Veiledning i bruk av aktuelle hjelpemidler
 • Tilrettelegging av hjemmesituasjon og forberedelse til deltagelse i ulike aktiviteter på hjemstedet
 • Kontakt med kommunehelsetjenesten for videre oppfølging.(Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi)

Generelt om behandlingen som gies

Behandlingen utføres faglig forsvarlig av kvalifisert personell på Ravneberghaugen. For alle pasienter yter vi enklere hjelp og assistanse ved behov. I tillegg gis det ved Ravneberghaugen tilbud til en del pasienter med større bistandsbehov og tilrettelegging både med hensyn til medisiner, personlig stell/ påkledning og i forhold til måltider. For 2 pasienter gis det tjenester med større bistandsbehov, men  kun for pasienter med et tydelig rehabiliteringspotensiale som kan profitere på intensiv rehabilitering.

Alle pasienter får en individuell vurdering og tilpasset rehabilitering i forhold til individuelle mål. Virksomheten stiller krav til pasientens egeninnsats for å nå mål for oppholdet og legger opp fritiden som en integrert del av behandlingen for å stimulere pasientens egne ressurser og egenaktivitet.

ICF som er en internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse blir brukt som kartleggingsverktøy på Ravneberghaugen. I praksis betyr dette at det blir lettere å fange opp helheten i pasientens ressurser og problemstillinger. I neste omgang blir det også lettere for pasienten å komme frem til sine mål, og for behandler til å finne riktige tiltak for å komme nærmere/oppnå målene.

For pasienter i yrkesaktiv alder fokuseres det på pasientens muligheter og ressurser med hensyn til å komme tilbake i arbeid eller utdanning.

Virksomheten har heldøgns sykepleiedekning og bistår med håndtering av legemidler for de pasienter som har behov for det.

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst».

Søren Kierkegård

Praktisk informasjon

 • Pasienter må ha med seg alle faste medisiner selv.
 • Pasienter som bruker ganghjelpemidler eller rullestol må også ta disse med seg.
 • For nyopererte pasienter er det viktig å sikre god smertelindring med tanke på transport og evnt. ventetid