Om oss

Ravneberghaugen er et senter for mestring og rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Hagavik i Bjørnafjorden kommune ca. 29 km sør for Bergen.

Med ny tunell mellom Bergen og Bjørnafjorden er reisetiden redusert til 25 minutter.

Historie

Historisk tilbakeblikk

Ravneberghaugen er et rehabiliteringssenter med lange tradisjoner, og i 2024 feirer virksomheten 125 års-jubileum. Det hele startet da tanken om å opprette et kysthospital for barn med kjertel-tuberkulose og for kvinnelige rekonvalesenter tok form i 1880-90 årene. Det var pastor Vilhelm Holdt og Dr.med. Sigvard Madsen som var hovedarkitektene bak idéen. Alt i 1893 kunne Kysthospitalet i Hagevik åpne dørene. Det viste seg snart at sengeplassene på Kysthospitalet ble fylt opp av syke barn, og tanken om å bygge et eget rekonvalesenthjem for kvinner tok form. 15. juni 1899 kunne landets første rekonvalesenthjem åpne dørene for syke og utslitte kvinner. Rekonvalesenthjemmet hadde en klar sosial profil. I en artikkel i Bergen aftenblad 20. januar 1898 skriver Sigvard Madsen blant annet at Ravneberghaugen først og fremst ville være “ et rekonvalescenthjem for sygelige og svagelige Kvinder af den uformuende klasse.”

De første 15 årene hadde hjemmet bare åpent i sommerhalvåret. I 1915 fikk Ravneberghaugen et nytt vinterisolert tilbygg, slik at driften kunne holdes oppe hele året.

Ravneberghaugen hadde felles styre med Kysthospitalet frem til 1928, og i de første vedtektene heter det blant annet: “Rekonvalescenthjemmet på Ravneberghaugen er en selveiende institusjon som er opprettet ved bidrag fra Bergens samlag for brændevinshandel og fra private mænd og kvinder i Bergen. Det har til formål at motta i forpleining kvindelige rekonvalescenter fra Bergen”. I 1969 åpnet dørene for de første mannlige rekonvalesentene.

I de snart 125 årene som Ravneberghaugen har eksistert, har det vært utført mer eller mindre kontinuerlige ombygging, utbygging og modernisering. Høsten 2016 kunne virksomheten flytte inn i nye lokaliteter på vel 1100 kvm. Nye treningssaler, 9 nye pasientrom, nye kontorer og fellesrom ble innviet. De siste oppgraderingene var ferdig årsskiftet 2017/18 da 12 pasientrom med dusj og toalett ble modernisert og spisesalen fikk seg en oppgradering.

Ravneberghaugen har også hatt en sterk faglig utvikling og er i dag en spesialisthelsetjenesteinstitusjon som tilbyr tverrfaglig rehabilitering. Fra januar 2006 er rehabiliteringsinstitusjonene underlagt sine respektive helseregioner og Ravneberghaugen har ytelsesavtale med Helse Vest.

Ravneberghaugen anno 1955

Nytt navn, ny profil og ny logo på Ravneberghaugen

Ravneberghaugen rehabiliteringssenter har i 2018 skiftet navn til: Ravneberghaugen, Senter for mestring og rehabilitering. Ravneberghaugen blir bruksnavnet og Senter for mestring og rehabilitering blir underteksten, som viser hvilke bransje vi tilhører.

Parallelt med navneskiftet har vi utarbeidet ny logo og profil på både brosjyrer, brevark og mailer etc.

23 mars 2018 ble nye nettsider ferdigstilt og facebooksiden innlemmet i den nye felles profilen på Ravneberghaugen.

Ny logo

Selv om Ravneberghaugen presenteres i «ny drakt» representerer logoen den historiske utviklingen på Ravneberghaugen fra 1899. Den rustrøde fargen er hentet fra den gamle verandaen og dør- og vinduskarmene på Ravneberghaugen.

Bladet i logoen er hentet fra kunstverket til Erika Anfinsen: Livet tre, som kunstneren har laget til Ravneberghaugen og som ble avduket i 2013. Bladformasjonen symboliserer også en bevegelse, en utvikling, kraft og   energi. Logoen henter også elementer fra «Os-rosen» kjent fra rosemaling tilknyttet Os-bygden.

Erika Anfinsen fant inspirasjonen i en figur fra «Willow Tree» som heter: Happiness (glede) og som vi i 2011 brukte som inspirasjon når innholdet i det nye dagrehabiliteringstilbudet skulle utformes.

Facebook

På Ravneberghaugen sine Facebook-sider kan du følge med på ulike aktiviteter som skjer, på presentasjoner av tilbudene våre og den faglige utviklingen.

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Rehabiliteringserklæring

«Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» (St. meld nr. 21 «Ansvar og mestring», 1998-99 s.10).

Målet med rehabilitering er å støtte opp om og utvikle mestringsevne og funksjonsnivå hos mennesker med skader eller sykdom. Mestring av funksjoner er viktig for muligheten til å leve et selvstendig liv. Et mål med rehabiliteringsoppholdet er at den enkelte kan benytte den bedrede funksjonen i meningsfulle aktiviteter, – i jobb eller fritid.

Ledige stillinger

Ravneberghaugen har en stabil og kompetent personalgruppe med lav «turn-over».

Se oversikt over alle ledige stillinger »