Diagnosegrupper/ delytelser:

Ravneberghaugen har avtale med Helse Vest på døgnbasert tverrfaglig spesialisert rehabilitering til 31 pasienter innenfor følgende diagnosegrupper:

Muskel- og skjelett lidelser  –  Skader- Revmatologi  –  Kreft  –  Hjertelidelser (alle faser) – Lungelidelser og Arbeidsrettet rehabilitering (diagnose- uavhengig).

Vi tilbyr også ulike dagbaserte, tverrfaglig spesialiserte rehabiliteringstilbud til alle overfor nevnte ytelser,- til sammen 14 dagplasser .

Kartleggingsopphold: Vi tilbyr et 5 dagers kartleggingsopphold innen ytelsene: Hjerte, Muskel/ skjelett og Arbeidsrettet rehabilitering.

Digital oppfølging: Alle pasienter/deltagere får tilbud om digital oppfølging etter opphold.

På Ravneberghaugen mottar pasientene tverrfaglig spesialisert rehabilitering fra et team bestående av ulike faggrupper: legespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

I tillegg har Ravneberghaugen rehabiliteringssenter følgende yrkesgrupper tilknyttet fagavdelingen: hjelpepleier, aktivitetspedagog, miljøterapeut og helsesekretær.

Vi har god faglig kompetanse og ansatte med lang erfaring innenfor spesialisert rehabilitering.

Muskel/skjelett

Målgruppe:

Tilbudet retter seg mot deg som har hatt langvarige smerter fra muskel og skjelett og som er motivert for å bedre funksjonen din.

Mål:

Mål med oppholdet er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Rehabiliteringsoppholdet tar utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål.

Kreft

Målgruppe:

Tilbudet vårt er til deg som har vært gjennom kreftbehandling og som trenger å lære gode mestringsstrategier for å håndtere en ny hverdag.

Mål:

Målet med tverrfaglig kreftrehabilitering er at du skal fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et godt liv etter behandling.

Skader

Målgruppe:

For deg som har gjennomgått ulike ortopediske operasjoner eller annen behandling etter ulike skader.

Mål:

Målet med oppholdet er at du skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring for at du skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og leve et meningsfylt liv.

For helsepersonell

Spesialisert rehabilitering:

Ravneberghaugen er en virksomhet i spesialisthelsetjenesten som tilrettelegger for gode og helhetlige pasientforløp og tilbyr forsvarlige helsetjenester ut fra gjeldende lovverk og myndighetskrav.

Søknadsprosedyre:

Del av et helhetlig pasientforløp:

Hjerte

Målgruppe:

Til deg som har gjennomgått en hjerteoperasjon eller et hjerteinfarkt og som ønsker hjelp til å gjenvinne god helse og et aktivt liv.

Mål:

Målet med oppholdet er å gi deg best mulig forutsetning for å mestre hverdagen og bidra til god livskvalitet.